فركانس جدید هاتبرد

حدود 760 غیرنظامی طی 19 روز گذشته در حلب کشته شدنداعتصاب غذای دومین زندانی اهل سنت کرد در زندان رجایی‌شهر کرجتیراندازی مأموران انتظامی به یک شهروند بلوچتلاش برای سرقت جسد مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم


تشبيه مؤمن به زنبور عسلدر پی برگزاری مجمع فقهی در کردستان، علمای اهل سنت به وزارت اطلاعات احضار شدندبر روی گنبد طلایی امام رضا چه نوشته شده ؟!

دوبله فارسی

تسامح و بخشش پیامبر صلی الله علیه و سلم

فرکانس شبکه جهانی نور
نايل سات :

فرکانس: 10873 – عمودى
سيمبل رايت: 27500 – 3/4

هاتبرد :

فرکانس: 11373 – افقی
سيمبل رايت: 27500 – 5/6
زمینه سازی تبلیغاتی جمهوری اسلامی

برای حمله به سرزمین حرمین

- لحظه انهدام موشک حوثیان به سمت مکه

- زمینه سازی تبلیغاتی جمهوری اسلامی و گروهگ های وابسته به آن برای حمله به سرزمین حرمینحمله موشکی حوثیان وابسته به ایران ، به مکهآسیب های سوگواری

ضمن تشکر و تقدیر از بینندگان سخاوتمندی که با حمایت های مالی خود یاورما دراشاعه دعوت توحید بوده اند

از بینندگان عزیزی که تمایل به پشتیبانی مالی
از این شبکه دارند

خواهشمند است با شماره تلفن 00971567888024 ارتباط برقرار نمایند .

وهمچنان یار و مددکارمان در استمرار
دعوت توحید باشید .

شنبه ساعت 21:00

بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی با اجرای کریمی

دوشنبه ساعت 21:00

شناخت صحیح اصحاب و رد شبهات با کارشناسی کشتکار

فقه و زندگی

چهارشنبه ساعت 21:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما

ناباوران

پنج شنبه ساعت 21:00

پاسخ به شبهات ملحدین با سجودی

گذر و نظر

جمعه ساعت 21:00

مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته

برهان قاطع

دوشنبه ساعت 19:30

رد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن با سجودی

عظمت نبوت

سه شنبه ساعت 19:30

پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر صلی الله عليه و سلم

در پرتو قرآن

چهارشنبه ساعت 19:30

مفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی با دکتر ضیایی

آموزش نور

شنبه ساعت 14:00

آموزش قرآن کریم با قاری نجیب الله عبدالله

به گواهی تاریخ

يكشنبه ساعت 14:00

صفحه هایی از جنایات صفوی ها با سجودی

نهضت احیاگری

دوشنبه ساعت 14:00

بررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف

مال حلال

سه شنبه ساعت 14:00

امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام

فتوای جمعه

جمعه ساعت 14:00

پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما

استاد عبدالسلام ملائی

استاد عبدالمجيد ظهرابى

استاد سيد منصور حسينى

استاد محمد باقر سجودی

استاد محسن مرزوقی

دکتر محمد عبدالرشيد عباد

استاد عبدالله کشتکار

دکتر نور محمد امرا

استاد سيد اكبر عرب

دکتر حبیب الله ضیایی

قارى نجیب الله عبدالله

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حسن کریمی

مجرى برنامه روزنه

         

صلاح الدین اسماعیلی

مجرى برنامه عظمت نبوت

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی


تهران
برنامه


پاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند6:00تکرار دوم


ناباورانرد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن10:30تکرار دوم


برهان قاطعبررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران13:00تکرار سوم


رو در رومجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته16:00تکرار اول


گذر و نظربررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی21:00زنده شبروزنهپاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما23:30تکرار اول


فتوای جمعه

تهران
برنامه


مجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته6:00تکرار دوم


گذر و نظرپاسخ به پرسش های شرعی شما6:00تکرار دوم


فتوای جمعهبحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام12:30تکرار سوم


مال حلالدر مورد جنایت های صفویت14:00زنده ظهربه گواهی تاریخبررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی16:00تکرار اول


روزنهبررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران21:00زنده شبرو در رو

تهران
برنامه


بررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی6:00تکرار دوم


روزنهبررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف14:00زنده ظهرنهضت احياگریبررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران16:00تکرار اول


رو در رورد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن19:30زنده مغرببرهان قاطعشناخت صحیح اصحاب و رد شبهات21:00زنده شباصحابدر مورد جنایت های صفویت23:30تکرار اول


به گواهی تاریخ

تهران
برنامه


بررسی وضعیت حقوقی اهل سنت ایران6:00تکرار دوم


رو در رودر مورد جنایت های صفویت08:30تکرار دوم


به گواهی تاریخمفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی10:30تکرار دوم


در پرتو قرآنبررسی مشکلات خانوادگی و اجتماعی12:30تکرار سوم


روزنهبحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام14:00زنده ظهرمال حلالشناخت صحیح اصحاب و رد شبهات16:00تکرار اول


اصحابپندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر19:30زنده مغربعظمت نبوتدر مورد جنایت های صفویت23:30تکرار اول


نهضت احياگری

تهران
برنامه


پندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر02:30تکرار اول


عظمت نبوتشناخت صحیح اصحاب و رد شبهات06:00تکرار دوم


اصحاببررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف08:30تکرار دوم


نهضت احياگریبررسی احیاگران دین در عصرهای مختلف12:30تکرار سوم


نهضت احياگریمفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی19:30زنده مغربدر پرتو قرآنپاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما21:00زنده شبفقه و زندگیبحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام23:30تکرار اول


مال حلال

تهران
برنامه


مفهوم آیاتی از قرآن با نگاهی کاربردی در زندگی02:30تکرار اول


در پرتو قرآنبحث در مورد امورمالی و معاملات و نظام اقتصادی اسلام08:30تکرار دوم


مال حلالرد تشیع با دلیل از هر صفحه قرآن12:30تکرار سوم


برهان قاطعپاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما15:30تکرار اول


فقه و زندگیپاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند21:00زنده شبناباوران

تهران
برنامه


پاسخ به پرسش های فقهی و شرعی شما06:00تکرار دوم


فقه و زندگیپندها و آموزه هایی از سیرت خیر البشر10:30تکرار دوم


عظمت نبوتشناخت صحیح اصحاب و رد شبهات12:30تکرار سوم


اصحابپاسخ به پرسش های شرعی شما14:00زنده ظهرفتوای جمعهپاسخ به شبهاتی که ملحدین به اسلام وارد می کنند15:30تکرار اول


ناباورانمجله تلویزیونی، گذری بر اخبار و ویدیو های هفته21:00زنده شبگذر و نظر