• پخش مجدد سریال عمر

  روزانه در ماه رمضان

  هدیه شبکه جهانی نور

  در ماه نور

 • بررسی حقایقی که در تاریخ پنهان مانده و یا پنهان نگه داشته شده

  سه شنبه ساعت 22:00
  به وقت تهران

  تکرار چهارشنبه ساعت 13:30

  کارشناس: حسینی • بررسی و حل مشکلات خانوادگی و اجتماعی

  برنامه روزنه

  پنج شنبه ساعت 15:00 به وقت تهران

  کارشناس دکتر ضیایی

 • بررسی وضعیت
  حقوقی اهل سنت

  یکشنبه ساعت 22:00 به وقت تهران

  تکرا دوشنبه
  ساعت 13:30

  با اجرای آقای محمودی • گامی به سوی زندگی نمونه در سایه سار اسلام

  برنامه زندگی برتر

  دوشنبه ساعت 22:00 به وقت تهران

  کارشناس دکتر امراء

 • فقه و زندگی

  پاسخ به پرسش های فقهی شما

  چهار شنبه ها ساعت 20:00 به وقت تهران

  با حضور استاد عبدالسلام ملایی

 • تفسیر صحیح آیاتی که تاویل باطل شده اند

  یکشنبه ساعت 15:00

  تکرار چهارشنبه ساعت 10:00 به وقت تهران

  کارشناس: حسینی • برنامه اندروید شبکه

  پخش زنده برنامه های شبکه جهانی نور بر روی موبایل ها و تپ لت های اندروید


  روی دکمه پایین کلیک کنید تا نرم افزار دانلود شود سپس آن را از زيپ بیرون بیاورید و بعد هم نرم افزار را نصب کنید

      دانلود    

 • فرکانس


  شبکه جهانى نور بر ماهواره‌هاى

  نايل سات

  فرکانس: 10873 – عمودى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4

  هاتبرد

  فرکانس: 11566 – افقى
  سيمبل رايت: 27500 – 3/4
stopplay
آيات روشنگر

یکشنبه

ساعت 15:00 به وقت تهران
مجری: موحد

         

پنج شنبه

ساعت 15:00 به وقت تهران
مجری: کریمی

         
رو در رو

يكشنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران
مجری: محمد نور خرمى

         
زندگی برتر

دوشنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران
مجری: حبيب الله سربازى

         
نور نما

پنجشنبه

ساعت 22:00 به وقت تهران
مجری: سيد اكبر عرب

         
گذر و نظر

جمعه

ساعت 22:00 به وقت تهران
مجری: موحد

         

استاد عبدالمجيد ظهرابى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد عبدالسلام ملائي

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد محمد عبدالرشيد عباد

كارشناس علوم اسلامى

استاد عبدالله کشتکار

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد سيد منصور حسينى

كارشناس علوم اسلامى

         

استاد محسن مرزوقی

كارشناس علوم اسلامى

موحد

مجرى برنامه گذر و نظر

         

حبيب الله سربازى

مجرى برنامه زندگی برتر

         

سيد اكبر عرب

مجری برنامه نور نما

         

حسن کریمی

مجرى برنامه حقيقت هاى تاريخ

         

محمد نور خرمى (محمودى)ء

مجرى برنامه رو در رو

         

محمد رسول هاشمی

مجرى برنامه فقه و زندگی

برنامه ها

پخش زنده شبکه جهانی نور

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


اصحاب


03:00


02:30


02:30
تفسیر آسان


03:30


03:00


03:00
صحیح بخاری


04:00


03:30


03:30
آموزش عربی


04:30


04:00


04:00


تکرار زنده


نور نما


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


مسابقه


12:30


12:00


12:00
تفسیر آسان


13:00


12:30


12:30
صحیح بخاری


13:30


13:00


13:00
آموزش عربی


14:00


13:30


13:30


تکرار زنده


گذر و نظر


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


پاورقی


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


پاورقی


03:00


02:30


02:30
تفسیر آسان


03:30


03:00


03:00
صحیح بخاری


04:00


03:30


03:30
آموزش عربی


04:30


04:00


04:00


تکرار زنده


زندگی برتر


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


روزنه


12:30


12:00


12:00
تفسیر آسان


13:00


12:30


12:30
صحیح بخاری


13:30


13:00


13:00
آموزش عربی


14:00


13:30


13:30
سریال عمر رضی الله عنه


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


آیات روشنگر


19:15


18:45


18:45


تکرار زنده


فقه و زندگی


22:30


22:00


22:00


زنده


رو در رو


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


آیات روشنگر


4:00


3:30


3:30
سریال عمر رضی الله عنه


10:00


09:00


09:00
خطبه جمعه


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


فتوای جمعه


14:00


13:30


13:30


تکرار زنده


رو در رو


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


اصحاب


22:30


22:00


22:00


زنده


زندگی برتر


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


اصحاب


04:30


04:00


04:00


تکرار زنده


فقه و زندگی


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


12:30


12:00


12:00
تفسیر آسان


13:00


12:30


12:30
صحیح بخاری


13:30


13:00


13:00
آموزش عربی


14:00


13:30


13:30


تکرار زنده


زندگی برتر


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


نهضت احیاگری


17:00


16:30


16:30
سریال عمر رضی الله عنه


22:30


22:00


22:00


زنده


حقیقت های پنهان
تاریخ


01:00


00:30


24:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


نهضت احیاگری


03:00


02:30


02:30
تفسیر آسان


03:30


03:00


03:00
صحیح بخاری


04:00


03:30


03:30
آموزش عربی


04:30


04:00


04:00


تکرار زنده


رو در رو


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


گذر و نظر


12:30


12:00


12:00
تفسیر آسان


13:00


12:30


12:30
صحیح بخاری


13:30


13:00


13:00
آموزش عربی


14:00


13:30


13:30


تکرار زنده


حقیقت های پنهان
تاریخ


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


مسابقه


22:30


22:00


22:00
سریال عمر رضی الله عنه


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


مسابقه


4:00


3:30


3:30
سریال عمر رضی الله عنه


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


اصحاب


14:00


13:30


13:30
سریال عمر رضی الله عنه


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


روزنه


22:30


22:00


22:00


زنده


نور نما


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر

دوشنبه
كابل
تهران
برنامه


01:30


01:00


01:00


تکرار زنده


روزنه


04:30


04:00


04:00


تکرار زنده


حقیقت های پنهان
تاریخ


09:15


08:45


08:45
امروز چه خبر


10:30


10:00


10:00


تکرار زنده


نهضت احیاگری


14:00


13:30


13:30
خطبه جمعه


15:20


14:50


14:50
امروز چه خبر


15:30


15:00


15:00


زنده


فتوای جمعه


21:00


20:30


20:30
سریال عمر رضی الله عنه


22:00


21:30


21:30
سریال عمر رضی الله عنه


22:30


22:00


22:00


زنده


گذر و نظر


01:00


00:30


00:30
امروز چه خبر